Glyphtech

Sản phẩm ổ cứng chuyên dụng được thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Mỹ

Rugged

All-Terrain

Rugged

All-Terrain

Rugged

All-Terrain

Rugged

All-Terrain
 

Barracuda(R)

Barracuda

Barracuda PRO

RRRRR

Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Price Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
  Mua ngay Mua ngay Mua ngay  
 

Barracuda(R)

Barracuda

Barracuda PRO

RRRRR

Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Price Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
  Mua ngay Mua ngay Mua ngay  
 

Barracuda(R)

Barracuda

Barracuda PRO

RRRRR

Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Price Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
  Mua ngay Mua ngay Mua ngay  
 

Barracuda(R)

Barracuda

Barracuda PRO

RRRRR

Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
Price Kich thuoc Kich thuoc Kich thuoc  
  Mua ngay Mua ngay Mua ngay  

RELIABLE.FAST.VERSATILE

Water Resistant

Drop Resistant

Tốc độ kinh ngạc

Đáng tin cậy